За Младежката гражданска инициатива

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЛАДЕЖКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА?

Младежката гражданска инициатива (МГИ) представлява покана към местна институция (Общински съвет, кметство, район) да предложи решение във връзка с проблеми, които са от сферата на нейните компетенции. Дадена младежка гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне 30% от младите граждани (от 18 до 29 г.) на съответното населено място / административна единица, където тя се реализира. Всяка МГИ изисква достигането на минимален брой поддръжници, за да бъде легитимна.

 

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНО КАТО МЛАДЕЖКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА?

Младежка гражданска инициатива може да бъде предложена във всяка област, в която местните институции имат правомощия да предлагат / взимат решения, например околна среда, транспорт, социално – битови въпроси или обществено здраве.

 

За да разберете дали вашето предложение може да се превърне в младежка гражданска инициатива, трябва да проверите дали то се отнася до област на политиката, в която местните институции имат компетенции и дали в тази област имат правомощия да правят предложения / взимат решения.

Информацията, необходима за регистрирането на вашата инициатива, включва разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), за които смятате, че се отнасят до предлаганото от вас действие.

 1. Проверете дали вашата идея се отнася до една или повече от областите на компетенция, съгласно Чл. 17. (1) от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):
 1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 3. образованието;
 4. здравеопазването;
 5. културата;
 6. благоустрояването и комуналните дейности;
 7. социалните услуги;
 8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

 

 1. Прочетете съответните членове от ЗМСМА, за да видите дали институцията има правомощия да прави предложения за действия в тази сфера на компетенция.
 1. Ако се нуждаете от повече информация:
 • относно правомощията на местните институции, съгласно ЗМСМА – щракнете тук.
 • за идеи, които вече са били обект на регистрирана инициатива, вижте списъка в раздел „Открийте инициатива“.
 • за отрицателните отговори на Портала на МГИ на предложени инициативи, които не отговарят на условията за регистрация, вижте тук

 

 

КОЙ И КАК МОЖЕ ДА ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА?

За да започнат младежка гражданска инициатива, младежите трябва да създадат младежки граждански комитет, състоящ се от най-малко 7 млади хора от местната община / квартал / район, пребиваващи по настоящ или постоянен адрес там.

Членовете на младежкият граждански комитет трябва да бъдат български граждани и достатъчно възрастни, за да гласуват* на местните избори (18 навършени години).

Младежката гражданска инициатива може да бъде организирана и от младежки организации, регистрирани в обществена полза съгласно ЗЮЛНЦ на територията на дадената община, където ще се реализира инициативата. Всяка друга младежка организация също може да популяризира или подкрепя инициативи, при условие че прави това при пълна прозрачност.

Младежкият граждански комитет трябва да регистрира инициативата си на този уебсайт, преди да започне да събира изявления за подкрепа от останалите младежи. След потвърждаване на регистрацията, организаторите разполагат с три месеца за събиране на изявления за подкрепа.

Изявления за подкрепа се събират само онлайн, през портала на МГИ.

* Не е задължително младежите да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.

 

 

КАКВО СТАВА, КОГАТО ЕДНА МЛАДЕЖКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА СЪБЕРЕ ДОСТАТЪЧНО ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА?

Екипът на Портала на МГИ ще разгледа внимателно инициативата. В рамките на 1 месец след получаването на инициативата:

 • Представители на Портала на МГИ ще адресират компетентната местна институция, в отворено писмо, съдържащо събраната за МГИ информация и списък на подкрепилите я местни младежи;
 • Портала на МГИ ще предложи на местната институция да осигури на организаторите възможност да представят инициативата си на публично изслушване в местният парламент / пред ръководството на компетентният орган;
 • Местната институция ще излезе с официален отговор, посочвайки какви действия ще предложи в отговор на младежката гражданска инициатива, ако изобщо смята да предложи такива, както и причините за своето решение.

Този отговор ще бъде под формата на съобщение, публикувано на Портала на МГИ.

Местната институция не е длъжна да предложи решение в резултат на инициатива. Ако тя реши да направи конкретни предложения / да предприеме конкретни действия в отговор на младежката гражданска инициатива, започва нормалната процедура за изпълнението на тези процедури (гласуване на заседание на Общинският съвет например, Заповед на кмета, други приложими).

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?