Процедурата стъпка по стъпка

KA3_process

01: ПОДГОТОВКА И УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ

Подготовка

Младежите, които смятат да започнат инициатива, трябва първо да обмислят дали Младежката гражданска инициатива е най-добрият начин за популяризиране на тяхната идея, като имат предвид, че МГИ трябва да бъде покана към компетентна институция за предлагане на решение на определен проблем на местната общност.

За да подготвят младежка гражданска инициатива, потенциалните организатори трябва да прочетат внимателно предоставената на този уебсайт информация и да обърнат по-специално внимание на следното:

 • Може ли някоя ваша идея да стане младежка гражданска инициатива? – за да разберат дали институцията има компетенции да прави предложения в дадената област на политиката и да научат как да намерят информация за съществуващото законодателство в тази област на политиката;
 • Алтернативни начини за достъп до местната власт и влияние — за да обмислят използването на други инструменти, които биха могли да са по-подходящи за тяхното искане.

Младежкият граждански комитет: организаторът на гражданската инициатива

Дадена младежка гражданска инициатива трябва да бъде предложена от граждански комитет, съставен от поне 7 младежи на пълнолетна възраст, и живеещи в населеното място където се инициира инициативата.

Комитетът се счита за официален „организатор“ на инициативата и носи отговорност за управлението на процедурата.

Членовете на комитета трябва да определят представител и негов заместник, които да говорят и действат от името на комитета. Това ще са лицата за контакт, които ще осъществяват връзката между комитета и адресираната институция по време на процедурата.

 

02: РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ИНИЦИАТИВА

Преди да започнат събирането на изявления за подкрепа от младежите, организаторите трябва да изпратят искане за регистрация на предложената от тях инициатива на този уебсайт.

За да регистрират дадена инициатива, организаторите трябва да предоставят следната информация на български език:

 • наслов на предложената младежка гражданска инициатива (максимум 100 символа);
 • предмет (максимум 200 символа);
 • цели на предложената младежка гражданска инициатива, относно която местна институция се приканва към действие (максимум 500 символа);
 • Сфери на компетентност, които според организаторите имат отношение към предложеното действие;
 • Снимков материал, подкрепящ описаните проблеми, обект на инициативата (максимум 5 MB);
 • Адрес на уебсайта на предложената инициатива (ако има такъв);
 • Приложение (максимум 5 MB) с по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената младежка гражданска инициатива;
 • Лични данни на 7-те членове на младежкия граждански комитет (пълни имена, пощенски адреси, гражданство и дати на раждане), като се посочват специално представителят и заместникът, както и техните адреси на електронна поща и телефонни номера.

Регистрирайте предложена инициатива

Порталът на МГИ ще регистрира предложената инициатива до 10 дни след получаване на искането, ако са изпълнени следните условия:

 • младежкият граждански комитет е образуван и лицата за контакт са определени;
 • предложената инициатива не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на визираната институция да представи предложение за решаване на проблема, предмет на МГИ;
 • предложената младежка гражданска инициатива не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена; и
 • предложената инициатива не е в явно противоречие с ценностите на ЕС, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

 

Публикуване

Всички регистрирани инициативи се публикуват на този уебсайт.

Важно: регистрирана инициатива може да бъде оттеглена от нейните организатори по всяко време преди изпращането на изявленията за подкрепа. Оттеглянето е необратимо. Оттеглена инициатива не може да бъде възобновена и всички събрани изявления за подкрепа се считат за нищожни и недействителни.

 

03: СЪБИРАНЕ НА ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА

След потвърждаване на регистрацията на предложената инициатива организаторите могат да започнат да събират изявления за подкрепа от младежите. Те разполагат с 2 месеца, за да съберат изисквания брой изявления за подкрепа.

Събиране на хартия и/или онлайн

Изявления за подкрепа могат да се събират единствено онлайн, през Портала на МГИ.

 

04: ВНАСЯНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА В КОМПЕТЕНТНАТА ИНСТИТУЦИЯ

След като организаторите са събрали изисквания брой изявления за подкрепа (мин. 30% от младежите в населеното място / административна единица), Порталът на МГИ адресира официално компетентната местна институция, в отворено писмо, съдържащо събраната за МГИ информация и списък на подкрепилите я местни младежи. Местната институция излеза с официален отговор, посочвайки какви действия ще предложи в отговор на младежката гражданска инициатива, ако изобщо смята да предложи такива, както и причините за своето решение.

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?