За проекта

MGI_logo

С европейската гражданска инициатива се създава възможност 1 милион граждани на ЕС от поне 7 държави на Съюза да призоват Европейската комисия да предложи законодателство в области, в които ЕС има законодателни правомощия.

Това право на гражданите е заложено в Договорите на ЕС. Правилата и процедурите за гражданската инициатива са изложени в регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г.

Моделът на Европейската гражданска инициатива вдъхнови настоящия проект – целим да създадем инструмент за иницииране на граждански инициативи на местно ниво (адресирайки общинският съвет или компетентен орган), и то от най-активните и важни за всяка една общност хора – младежите.

НАКРАТКО ЗА НАШИЯТ ПРОЕКТ:

Име на проекта: „Младежка гражданска инициатива / Youth Citizens’ lnitiative“

Номер на ДБФП: 2015-1-BG01-KA347-013610

Бенефициент: Организация за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС)

Източник на финансиране: Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3: „Подкрепа за реформиране на политиките”

Продължителност: 8 месеца

Основната цел на проекта е насърчаване на активното гражданство на младите хора, чрез внедряването на иновативна платформа за диалог между младежите и лицата, отговорни за формиране на младежката политика на местно ниво.

Специфичните цели са:

  • Изграждане на ефективен модел на съвместното сътрудничество между младите хора, младежките организации и отговорните за младежката политика по места;
  • Увеличаване на ангажираността на младите чрез доброволчески дейности;
  • Разширяване на познанията на младежите относно младежките политики и Европейската година за развитие.

Дейности:

  • Разработване на платформа за онлайн консултации, срещи и иницииране на Младежки Граждански Инициативи (МГИ)

Чрез платформата основната целева група на проекта – младежите до 29 г., ще получат реална възможност да изразят мнението си относно определянето и осъществяването на приоритетите и политиките в областта на младежта на местно ниво.

  • Конференция, посветена на Европейската година за развитие

Конференцията ще постави своя акцент върху информирането и привличането на младите в името на развитието, насърчавайки ги да участват в различни доброволчески инициативи.

  • Семинар, насърчаващ структурния диалог

Целта на семинара е да насърчи изграждането на ефективен модел за съвместно сътрудничество между младежите и местната власт и осигуряване на обратна връзка относно теми, засягащи младите хора.

  • Пилотно иницииране на МГИ на територията на Столична община, район Студентски

В рамките на тази дейност ще се осъществи пилотно събиране на онлайн изявления за подкрепа за първата местна младежка гражданска инициатива на територията на Студентски град.

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?